Přeskočit: dostupné kurzy

Dostupné kurzy

Sborník reaguje na aktuální otázky alternativních energetických zdrojů, využitelných biotechnologií, energetických rostlin a plodin, jejich možné pěstování v zemědělství, problém mikroregionů, obcí a jejich možnou energetickou soběstačnost. Představuje tak alternativní energetické zdroje jak široké veřejnosti, tak veřejnosti profesně se zabývajícími otázkami energetických zdrojů, a to především dotčeným pracovníkům státní správy, ale i podnikatelům, především zemědělcům. Zároveň tuto tématiku porovnává s jejím chápáním v kontextu energetické politiky ČR i celé EU.

Graf prodejeKurz, na jehož praktickou realizaci odkazuje tato stránka - Praktická výuka - se orientuje na marketingové metody pro optimalizaci komunikace se zákazníkem. Jedná se o podstatnou dovednost pro absolventy všech škol zapojených do projektu.Kurz se skládá z několika témat, například umění komunikace, umění prezentovat, umění vhodně položených dotazů a podobně.

Výukové materiály pro Střední školu chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem

Hospodaření a představení podniků

Dvoudenní výjezdní praxe Kraslice

Kurz zaměřený na chování zdravotníků se specializací na zdravotnické právo

- Tento kurz byl zaměřen na úvod zdravotnického práva v ČR, Právní regulace poskytování zdravotnické péče, Ochrana osobních údajů při poskytování zdravotnické péče, aktuální legislativa v oblasti zdravotnického práva.
Kurz se konal 25. 11. 2015.
Lektor - JUDr. Magdalena Mikulová
Na konci semináři dostali účastníci potvrzení o absolvování kurzu.

- Tento kurz byl zaměřen na orientaci krizových intervencí (tváří tvář, telefonická intervence), traumatická intervence, obtížný a agresivní člověk v krizi, psychotické stavy, problematika závislostí, sebevražedné jednání.

Kurz se konal 27. 10. a 5. 11. 2015.

Lektor - PaedDr. et Mgr. Dagmar Hrubá

Na konci semináři dostali účastníci potvrzení o absolvování kurzu.